Plný servis BOZP – Školení bezpečnosti práce, audity a jiné

Seznámíme Vás s povinnostmi, které Vám v oblasti BOZP ukládá zákon 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, další zákony, vyhlášky a nařízení vlády

 • vyhodnotíme Váš stávající systém
 • proškolíme Vás i Vaše zaměstnance
 • vypracujeme audit BOZP
 • provedeme zatěžkávací zkoušky regálů s vystavením protokolu
 • doplníme objekty výstražným značením
 • zpracujeme Vám zákonem stanovenou dokumentaci:
  • identifikace, evidence a analýza rizik: hodnocení pracoviště s ohledem na rizika vzniku úrazu nebo nemoci z povolání, z tohoto dokumentu vychází koncepce řízení BOZP
  • kategorizace prací: požaduje KHS a je vyjádřením souhrnné zátěže, rozhodující o kvalitě pracovních podmínek, majících vliv na zdraví a život
  • směrnice pro řízení BOZP: pokyny pro bezpečnou práci, které vycházejí z evidence, identifikace a analýzy rizik
  • směrnice pro přidělování OOPP: vymezuje, na základě předcházejících dokumentů, druh, množství a četnost nutných ochranných pracovních prostředků
  • traumatologický plán: návod na poskytnutí první pomoci, s ohledem na místní rizika a nebezpečí
  • provozní řády: provozů s ohledem na možná rizika a jejich eliminaci
  • dopravní řády: upravuje podmínky dopravy na pozemku firmy, vzhledem k zákonu 13/1997 Sb.
  • místní řády skladů: stanovení pravidel pro bezpečné skladování různých druhů materiálů a výrobků
  • bezpečnostní a provozní pokyny pro technická zařízení: pokyny pro manipulaci s technikou, s cílem eliminovat možnost vzniku pracovních úrazů
  • směrnice práce zakázané ženám a mladistvým
  • směrnice a evidence pracovních úrazů
  • harmonogram preventivních lékařských prohlídek zaměstnanců
  • audit BOZP: provedeme analýzu současného stavu BOZP a hygieny práce ve firmě zkontrolujeme úplnost a aktuálnost dokumentace, platnost revizí a lhůt a úroveň dodržování předpisů

Vypracujeme návrhy na řešení a konkrétní opatření

Zpracování cookies: Kliknutím na tlačítko „souhlasím“ nám umožníte využít cookie pro presonalozované zobrazení reklamy.
Pouze nezbytné