Jak vybrat správný hasicí přístroj

Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb č.23/2008 Sb, určuje minimální výkon hasicích přístrojů nutných k ochraně objektů před požárem. Pokud si pořídíte výkonnější přístroj nebo větší množství hasiva, než nařizuje zákon, získáte vyšší bezpečnost. Při výběru hasicích přístrojů je také nutné přihlížet k Třídám požárů. Přečtěte si více o tom jak správně vybrat hasicí přístroj.

Ve veřejných budovách či školách a hotelech je protipožární vybavení nutnou součástí vybavení budovy. Počty i typy hasicích přístrojů bývají zpravidla předepsány zpracovaným projektem. U rodinných domů a bytů, kde není hasicí přístroj povinný, máme při výběru hasicího přístroje volnou ruku.

Vhodnost a použití hasicích přístrojů jsou závislé na hořlavé látce, na účinku hasiva a znalosti prostoru, kde má být hasicí přístroj použit.

práškové hasicí přístroje


Třídy požáru - rozdělení podle účelu použití

 • Třída A – pevné látky organického původu, jejichž hoření je zpravidla provázeno žhnutím a pro které jsou vhodné hasicí přístroje vodní, práškové a pěnové
 • Třída B – kapaliny a látky přecházející do kapalného skupenství (benzín, nafta, barvy, dehet, vosk), proti kterým se používají přístroje pěnové, halotronové a práškové
 • Třída C – hořlavé plynné látky (metan, propan, vodík, acetylen), které uhasí práškové, halotronové a sněhové hasicí přístroje
 • Třída D – lehké a alkalické kovy (hliník, hořčík, sodík, draslík), které vzhledem k vysoké teplotě požáru vyžadují použití speciálních suchých hasiv a prášků 
 • Třída F – jedlé oleje a tuky

Hasicí přístroje (HP) podle druhu hasiva

Práškový HP obsahuje jemný prášek, který má speciální složení a není vodivý, používá se proto k hašení požárů s elektrickými přístroji.

Sněhový (plynový) HP používá princip rychlého vyprázdnění CO 2 , který omezí přísun kyslíku a plameny zhasnou. Studený plyn o teplotě -30 °C uhasí hořící tekutiny, potraviny a elektrické přístroje.

Pěnový HP funguje na bázi pěnidla a smáčedla. Hořlavé látky se v podstatě dusí. Je vhodný k hašení pevných látek a kapalin nemísících se s vodou.

Vodní HP je určen k hašení hořlavých materiálů, jako je dřevo, textil nebo papír. Je však nejméně účinný, lehce poškodí elektroniku a neuhasí plyny a tekutiny mísící se s vodou.

Halotronový HP funguje na bázi chemické reakce, kdy se ochladí plameny a kyslík k nim nemá přístup. Je vhodný k hašení aut a elektroniky.

Hasicí přístroj do rodinného domu

práškové hasicí přístroje

Rodinné domky musí být dle vyhlášky č 23/2008 Sb, vybaveny alespoň jedním hasicím přístrojem o hasicí schopnosti 34A.

Pro laickou představu číslo 34 znamená, že hasicí přístroj dokázal během zkoušek ve zkušebně uhasit hranici z dřevěných hranolků o délce 3,4 m šířce 0,5 m a výšce 0,56 m. Čím je toto číslo větší, tím je hasicí přístroj účinnější -uhasí větší hranici. Třída požáru A znamená, že se jedná o pevné látky jako je dřevo, textil, papír či plasty.

Nejžádanější hasicí přístroj pro rodinné domky je práškový přístroj s náplní 6 kg typ P6Th o hasicích schopnostech 34A, 233B, C.

Pro představu, hasicí schopnost 233B znamená uhasit v kruhové vaně celkem 233 litrů směsi hořlavé kapaliny 1. třídy nebezpečnosti, což je o řád více než je požadováno vyhláškou.

Další variantou je kombinace rozmístění několika hasicích přístrojů méně výkonných, u nichž součet hasicí schopnosti dosáhne alespoň 34A.

Hasicí přístroj do garáže

Stavby garáží musí být vybaveny hasicím přístrojem o hasicí schopnosti 183B

B znamená třídu požárů hořlavých kapalin - např. benzin, alkohol, olej, barvy či asfalt.

Zde stačí pořídit si běžný hasicí přístroj typ P6Te o hasicích schopnostech 21A,183B,C anebo stejný jako do domu P6Th.

Druhá varianta je pořízení pěnového přístroje VP9TNC – s náplní 9 litrů hasicí směsi v nerezové nádobě o hasicí schopnosti 13A,183B. Zde je vyvážena vyšší pořizovací cena snadnějším úklidem následků požáru.

Hasicí přístroje v bytovém domě

Bytový dům - V bytě hasicí přístroj mít nemusíte, ale v bytovém domě schváleném po 1. červenci 2008 musí být instalovány na chodbách, ve sklepě, u hlavní rozvodné skříně, ve strojovně výtahu a v garážích.

 • hlavní domovní rozvaděč musí být vybaven práškovým hasicím přístrojem o schopnosti 21A například P6Te
 • ve strojovně výtahů je předepsán přístroj CO2 se schopností 55B např. S5H nebo S5B (CO2 nepoškodí drahé elektrické zařízení)
 • na chodbách se nejčastěji instalují hasicí přístroje:
  • na vodní bázi o hasicí schopnosti 13A typ V9Ti,
  • pěnové VP9TNC
  • nebo varianta práškový hasicí přístroj 21A, tomu vyhovuje P6Te
 • do garáží je povinný typ pěnový nebo práškový třídy 183B P6Te, a to jeden na prvních 10 stání a pak další na každých 20 parkovacíh míst

Hasičák do kiosku

Prodejní stánek musí být vybaven aspoň jedním hasicím přístrojem o hasicí schopnosti 13A, což jsou hasicí přístroje pěnové VP9TNC, nebo vodní V9Ti. Výhodnější je však univerzálnější varianta, práškový hasicí přístroj 21A P6Te.

Sklepní prostory

Nejvhodnějším hasicím přístrojem pro tyto prostory, vzhledem k podmínkám, je práškový přístroj s náplní 6 kg P6Te nebo P6Th.

Hasící přístroj na chalupu

Chata - při výběru hasicího přístroje se lze řídit pravidly, které jsme definovali v odstavci Rodinné domy (nejčastěji P6Th)

Hasící přístroj do dílny

Autodílna, domácí dílna v těchto prostorách je nejvhodnější - použít práškový hasicí přístroj s náplní 6 kg P6Te nebo P6Th. Tyto hasicí přístroje uhasí jak zařízení pod elektrickým proudem, tak hořlavé kapaliny (benzín, ředidla a barvy).

Hasicí přístroje do citlivých provozů

Výpočetní technika a jemná mechanika - zde je nejvhodnější použít hasicí přístroj CO2 (dříve hasicí přístroje) nebo plynové, protože po použití nezanechávají zbytky hasební látky. Velikost přístroje se řídí podle účelu užití.

Hasicí přístroj do auta

Auta - přesto, že zatím není povinnost mít ve výbavě osobního auta hasicí přístroj, je vhodné vzhledem k častým požárům, si hasicí přístroj opatřit a mít možnost začínající požár v zárodku uhasit. Nejvhodnějším druhem je práškový hasicí přístroj s náplní 1kg nebo 2kg - např. PR1e a PR2e, (je vhodnější mít k dispozici, při řešení stresové situace požáru, raději větší množství hasiva). Používá se pro hašení pevných, kapalných i plynných hořlavých látek. Jejich hlavní předností je mrazuvzdornost.

Další levnější variantou jsou tzv. hasicí spreje, které mají některé nevýhody. Spreje nepatří do kategorie hasicích přístrojů a nemají tudíž srovnatelně definované hasební účinky. Spreje nebývají mrazuvzdorné, mají menší množství hasiva a též nižší hasební schopnost.

Hasicí přístroje do karavanů

Obytné přívěsy vzhledem k vybavení, které se nachází v přívěsu a hrozících požárech přívěsů, je nejvhodnější vybavit obytný přívěs hasicím přístrojem práškovým PR2e nebo P4Te.

POZOR! Hasicí přístroje vodní a pěnové se nesmí použít na hašení elektrického zařízení pod napětím.


Umístění hasicího přístroje

Hasicí přístroj je nutné umístit na takovém místě, které umožňuje rychlé a snadné uvedení do činnosti. Umisťují se na viditelném, snadno přístupném místě a nejlépe v blízkosti předpokládaného vzniku požáru (například v dílně, kotelně, kuchyni a garáži apod.). Přenosné hasicí přístroje se nejčastěji umísťují na svislé zdi pomocí věšáků. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Jsou-li hasicí přístroje položené na podlaze musí být zajištěny proti pádu vhodným způsobem.

Jak hasicí přístroj používat

Obsluha hasicího přístroje je jednoduchá a jednotlivé kroky jsou znázorněny pomocí obrázků, piktogramů a jednoduchých příkazů (1. vytáhni zajišťovací kolík 2. Vezmi do ruky hadici 3. Nasměruj hadici na požár a stlač páku ventilu) přímo na štítku hasicího přístroje . Na štítku přístroje se také dočtete všechny důležité údaje spojené s provozem hasicího přístroje. Při hašení směřujte proud hasiva do ohniska požáru na hořící předměty. Dodržujte dostatečný odstup od požáru a dávejte pozor abyste tlakem hasiva nepřenesli plameny na nežádoucí místa. Je vhodné hasit přerušovaně, abyste mohli sledovat účinnost hašení, dále je nutné kontrolovat zda nedošlo k opětovnému vzplanutí požáru.

Kontroly hasicích přístrojů

Provozuschopnost a kontrolní činnost se řídí Vyhláškou o požární ochraně č 246/2001 Sb v platném znění, která v §9 řeší problematiku hasicích přístrojů. Provozuschopnost hasicího přístroje se prokazuje dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek stanovených touto vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury. První kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho instalací

Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce nejméně jednou za rok a po každém jeho použití, pokud průvodní dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůtu kratší.

A kde hasicí přístroj koupit?

Hasicí přístroj můžete koupit v běžném hobbymarketu nebo třeba u čerpací stanice. Tato místa vám však nezaručí kvalitu přístroje. Doporučujeme kupovat nové hasicí přístroje u známých firem a prodejců protipožárního vybavení.


Zpracování cookies: Kliknutím na tlačítko „souhlasím“ nám umožníte využít cookie pro presonalozované zobrazení reklamy.
Pouze nezbytné