Revize hasicích přístrojů a protipožárních dveří

Každý majitel hasicího přístroje (HP) je dle současné platné legislativy ČR povinen udržovat hasicí přístroje v bezvadném, provozuschopném stavu. Ty je nutné kontrolovat v souladu s vyhláškou 246/2001 Sb. o požární prevenci, §9 prostřednictvím revizního technika. Zmíněná vyhláška uvádí, že na těchto zařízeních je nutné provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti minimálně 1x ročně nebo při pochybnosti o jejich provozuschopnosti. Kontrolu provádí odborná firma, která kromě samotné revize opatří hasicí zařízení štítkem značícím provedenou kontrolu a vystaví doklad o kontrole přístroje.

Kromě pravidelných kontrol HP je také nutno provádět periodické zkoušky. Vodní a pěnové hasicí přístroje musí každé tři roky podstoupit periodickou zkoušku, při které se provádí tlaková zkouška nádob a další úkony k zajištění jejich bezvadné funkčnosti pro další období. U ostatních druhů hasicích přístrojů se servisní údržba provádí jednou za 5 let.

Z čeho se skládá revize provozuschopnosti hasicích přístrojů?

revize hasicích přístrojů
 • Vizuální prohlídka hasicího přístroje (umístění, stav povrchové úpravy a projevů koroze, zapsání výrobního čísla)
 • Kontrola tlaku (manometrem)
 • Kontrola stavu a průchodnosti hadice s výstřikovou tryskou
 • Vizuální prohlídka hadice se zaměřením na praskliny, vyboulení nebo poškození závitu
 • Montáž hasicího přístroje po provedené kontrole
 • Zaplombování pojistky spouště, nalepení kontrolního štítku, sepsání dokladu o kontrole

Při periodické zkoušce se provádí

 • Povrchová vizuální prohlídka
 • Kontrola obsahu nádoby
 • Zkouška pevnosti a těsnosti nádoby
 • Zkouška těsnosti spouštěcí aparatury nebo ventilu
 • Zkouška pojistného ventilu

Životnost hasicích zařízení

 • HP vodní, práškový a pěnový je nutné vyřadit po 20 letech od data výroby
 • HP s náplní CO2 (sněhový) je nutné vyřadit po 40 letech od data výroby

Revize protipožárních dveří

revize protipožárních dveří

Požární dveře jsou dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci požárně bezpečnostním zařízením pro omezení šíření požáru. Základní povinností každé právnické osoby a podnikající fyzické osoby je udržovat provozovaná požárně bezpečnostní zařízení v provozuschopném stavu. Tuto povinnost ukládá písm. a), odst. (1), § 5, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění.

Rozlišujeme dva základní druhy protipožárních dveří. Jsou to:

 • dveře, které brání šíření požáru otvory v požárně dělicích konstrukcích, označované značkou EI;
 • dveře, které omezují šíření požáru otvory v požárně dělicích konstrukcích, označované značkou EW.

Kontrola provozuschopnosti protipožárních dveří se skládá z vizuální kontroly jejich neporušenosti, kompletnosti a funkčnosti. Dále potom z označení a kontroly neporušenosti požární pásky požárního uzávěru. Kontrolu je třeba vykonat nejméně jednou za 12 měsíců osobami pověřenými a proškolenými výrobcem, a to v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce dveří.

Vyřazení hasicího přístroje

Osoba, která má na starost kontrolu, údržbu či opravu, vyřadí z používání hasicí přístroj, který:

 • je vadný, který nelze předepsaným způsobem opravit
 • ten, u něhož nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby, nebo
 • starší 20 let, s výjimkou hasicího přístroje CO2, který se vyřazuje z používání, je-li starší 40 let.

Ten, kdo vyřadil hasicí přístroj z používání, vystaví jeho vlastníku nebo uživateli doklad s uvedením důvodu vyřazení.

Sankce a pokuty

Hasičský záchranný sbor kraje může uložit pokutu až 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, pokud neudržuje prostředky požární ochrany v provozuschopném stavu.

hasicí přístroje

Zpracování cookies: Kliknutím na tlačítko „souhlasím“ nám umožníte využít cookie pro presonalozované zobrazení reklamy.
Pouze nezbytné