Bezpečnostní značky a tabulky

V běžném každodenním životě si jich sotva všimneme. Bezpečnostní značky a tabulky jsou však velmi důležitou a zcela nedílnou součástí obytných prostor a pracovišť. Představují totiž jeden z velmi efektivních nástrojů, jak člověka upozornit na potenciální nebezpečí, a mohou zachránit život. Kam bychom měli bezpečnostní tabulky umisťovat a jak a proč se barevně odlišují? Připravili jsme pro vás přehled.

Bezpečnostní tabulky a značky upravují dva předpisy. Paragraf 6 zákona č. 309/2006 Sb. stanovuje povinnosti zaměstnavatele, které musí dodržovat v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví zaměstnanců. Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. potom stanovuje vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. Bezpečnostní značky, značení, tabulky a signály mohou být obrazové, světelné nebo zvukové.

Únikový východ

Rozlišujeme čtyři základní bezpečnostní barvy:

 • červená znamená zákaz
 • modrá vyjadřuje příkaz
 • žlutá značí výstrahu
 • zelená je bezpečí

Kromě barevného schématu se potom setkáváme ještě s rozlišením značek podle jejich tvaru:

 • Zákazové značky - červené kruhové a zleva doprava šikmo přeškrtnuté, např. Nekouřit, Nedotýkat se
 • Výstražné značky - žluté trojúhelníkové - poukazují na konkrétní nebezpečí, např. požár, výbuch, elektřina atd.
 • Příkazové značky - modré kruhové - vyžadují od nás určité chování nebo postup, např. Umyj si ruce
 • Značky označující bezpečí - zelené čtvercové nebo obdélníkové - značí např. nouzový východ, únikovou cestu, první pomoc
 • Červené čtvercové nebo obdélníkové značky - požární ochrana - např. označení umístění hasicího přístroje

Umisťování bezpečnostních značek

 • Únikové cesty
 • Únikové východy
 • Hasicí přístroje a hydranty
 • Vypínače a rozvaděče
 • Nebezpečné prostory
 • Místa, kde hrozí nebezpečí pádu nebo úrazu
 • Místa, na kterých se vyskytuje radioaktivní či jinak nebezpečný materiál nebo předměty

Ve stresové situaci je žádoucí, aby si osoby hledající pomoc bezpečnostních značek snadno všimli. Je proto třeba je umístit v zorném poli člověka, na viditelném a snadno dostupném místě.

Umístění značek není stanoveno žádnými bezpečnostními předpisy. Je tedy zcela na zaměstnavateli nebo majiteli budovy, jaká místa zvolí. Pouze v ojedinělých případech bezpečnostní předpisy vyžadují umístění konkrétní značky na konkrétní místo.

Základní pravidla pro umístění bezpečnostních značek:

 • neumisťovat větší počet značek vedle sebe
 • zajistit osvětlení značek při snížené viditelnosti - značky musí buď vydávat světlo, být zhotoveny z fotoluminiscenčního materiálu nebo být osvětleny jiným zdrojem světla
 • světelné značky neumisťovat do bezprostřední blízkosti jiného zdroje světla
 • nepoužívat současně dvě a více značek stejného vzhledu a odlišného významu (hrozí zde záměna)
 • zajistit, aby únikové a evakuační značky byly viditelné i při přerušení dodávky energie po dobu nezbytně nutnou pro bezpečné opuštění objektu

Hlavní povinností zaměstnavatele či majitele objektu je zajištění údržby a pravidelných kontrol vzhledu a funkčnosti značek.

Bezpečnostní tabulky
Zpracování cookies: Kliknutím na tlačítko „souhlasím“ nám umožníte využít cookie pro presonalozované zobrazení reklamy.
Pouze nezbytné