Revize a zkouška tlakových nádob

Tlaková zařízení jsou důležitou a zcela nezbytnou součástí domácností, firem, bytových domů a dalších objektů. Ačkoliv jsou nepostradatelná, jsou zároveň velmi nebezpečná. Kvůli bezpečné provozuschopnosti je u těchto zařízení třeba pravidelně kontrolovat technický stav. Revizi a zkouškám tlakových lahví věnujeme následující řádky.

Revize a zkoušky tlakových lahví provádí výhradně jen revizní technik, který musí mít osvědčení o odborné způsobilosti. Výsledek revize či zkoušky a případný návrh na odstranění zjištěných závad potom musí být zapsán do revizního protokolu.

tlakové nádoby

Zákonné požadavky

Provoz tlakových lahví se řídí normou ČSN 690012, návodem na obsluhu a údržbu, vystaveným výrobcem případně dovozcem a dalšími, níže uvedenými, předpisy:

 • Nařízení vlády č. 20/2003 Sb. stanovující technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby.
 • Nařízení vlády č. 26/2003 Sb. stanovující technické požadavky na tlaková zařízení.
 • ČSN 690012
 • ČSN 690010
 • ČSN EN 764 Tlaková zařízení. Části 1 až 7.
 • ČSN EN 13445 Netopené tlakové nádoby. Části 1 až 6.
 • ČSN EN 286-1 Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 1: Tlakové nádoby pro všeobecné účely.
 • Vyhláška ČÚBP 48/1972 Sb., která stanovuje základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
 • Vyhláška ČÚBP 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.
 • Vyhláška ČÚBP 18/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
 • Zákon č.262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Zákoník práce.

Druhy revizí a zkoušek tlakových lahví

tlakové nádoby

Výchozí revize

Výchozí revize se provádí vždy před uvedením nových zařízení do provozu, případně před opětovným uvedením rekonstruovaných zařízení do provozu.

Provozní revize

V rámci revize se kontroluje celkový stav nádoby a její výstroje, způsob provozu, čistota okolí nádoby a přístup k ní, čitelnost štítků, dokumentace a údržba. První provozní revizi tlakové lahve je nutné provést do 14 dnů od uvedení do provozu, dále potom vždy jednou za rok.

Vnitřní revize

Posuzuje se stav nádoby na zevní a vnitřní straně včetně všech výstupů z hlediska případných nečistot, usazenin a koroze. Interval pro vnitřní revizi je jednou za 5 let. Stáří tlakové nádoby, podmínky provozu a další parametry mohou vyžadovat prohlídku častěji.

tlakové nádoby

Zkouška těsnosti

Provádí se po každé vnitřní revizi provozním přetlakem, zpravidla hydraulicky nebo pneumaticky.

Tlaková zkouška

Zkoušky tlakových lahví se provádí zkušebním přetlakem jednou za 10 let. Provádí se vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou.

Nejméně jednou za 3 roky je také nutné přezkoušet osoby obsluhující tlakové nádoby. Školení a zkoušku obsluhy provádí revizní technik.

Zpracování cookies: Kliknutím na tlačítko „souhlasím“ nám umožníte využít cookie pro presonalozované zobrazení reklamy.
Pouze nezbytné